Ivy

Ivy Clinging

Ivy Climbing

Ivy Concealing

Ivy Dying

Ivy Disintegrating

Ivy Remaining

 

Iorwg

Iorwg yn Glynnu

Iorwg yn Dringo

Iorwg yn Cuddio

Iorwg yn Marw

Iorwg yn Dadfeilio

Iorwg yn Parhau

 

 

 

Advertisements

Cold Hearth  &  Plough Lines

History has left traces and remains all over the landscape.  Sometimes these are walls and ruined buildings, sometimes fragments, and often just marks in the ground.  Sometimes they just hint at lives we cannot imagine.

I use photographs and drawings of such remnants as the starting point for my work, interpreting them freely and using fabrics and threads which re-imagine the richness and colour of vanished cultures.

A photograph of a hearth uncovered by archaeology, and old crop lines overlaid by modern ploughing, provided starting points for the pieces shown here.

Aelwyd Oer  &  Llinellau Aradr

Mae hanes wedi gadael olion ar hyd y tirlun. Weithiau maent yn waliau ac adfeilion, weithiau darnau, ac yn aml dim ond marciau yn y tir. Weithiau maent yn awgrymu bywydau na allwn ni eu dychmygu.

Rwy’n defnyddio ffotgraffau a lluniau o’r math yma o olion fel man cychwyn i’m gwaith, yn eu dehongli yn rhydd ac yn defnyddio defnydd ac edau sy’n ail-ddychmygu cyfoeth a lliw y diwylliannau diflanedig.

Llun o aelwyd wedi ei dadorchudio gan archaeoleg, a hen linellau cnydau wedi eu gorchuddio gan aredig diweddar, oedd man cychwyn y darnau hyn.

Mardin 1 & Mardin 2

My inspiration always comes from a visual starting point. I am fascinated by pattern and all the techniques used to create it both on cloth and paper. In these hangings I have taken several of the decorations I saw in old buildings on a recent holiday in eastern Turkey as my motifs. The landscape is very barren, almost desert-like and the colours I have used reflect this. Because of the dry atmosphere, patterns left by the many ancient civilisations which peopled this area have been well preserved if a little damaged in places. My techniques hint at this slight disintegration. Mardin is the name of one of the old towns where these patterns were found.

Daw fy ysbrydoliaeth o fan cychwyn gweledol bob tro. Caf fy hudo gan batrwm a’r holl dechnegau o’i greu ar ddefnydd ac ar bapur. Yn y cwiltiau hyn rwyf wedi cymryd fel fy thema nifer o’r addurniadau a welais mewn hen adeiladau ar wyliau diweddar yn nwyrain Twrci. Mae’r tirlun yn llwm iawn, bron yn anialwch ac mae fy lliwiau yn adlewyrchu hyn. Oherwydd yr aer sych, mae’r patrymau a adawyd gan hen drefedigaethau yn yr ardal hon wedi goroesi, er wedi eu niweidio ychydig. Mae’r technegau a ddefnyddiais yn awgrymu’r dirywiad hwn. Yn nhref hynafol Mardin y gwelais y patrymau hyn.

Sumela

Sumela is an ancient monastery in eastern Turkey, dating back over a thousand years from its foundation. It showed traces of the once vibrant wall paintings on the walls of the chapel. These had been overlaid and marred by later religions who used graffiti to despoil the original Christian imagery. My own photographic imagery was the starting point for this piece.

Mynachlog hynfal yn nwyrain Twrci yw Sumela, yn dyddio nol dros fil o flynyddoedd. Ar waliau’r capel roedd olion murluniau a fu unwaith yn llachar. Fe’u gorchuddiwyd a’u malurio gan grefyddau canlynol a ddefnyddiodd graffiti i halogi’r delweddau Cristnogol gwreiddiol. Fy nelweddau ffotograffig fy hun oedd man cychwyn y darn hwn.

 

Cwilt Cymru member Millie Thomas has a piece in the Living World Guild Challenge touring with the ICHF shows. The piece is called Nearly Blooming Time.

The quilt has been shown, or is to be shown, at ICHF shows in Exeter, Manchester, Glasgow, Birmingham, Belfast, Harrogate and Excel, London.

20170318_123322-1

 

We are delighted to say that our new exhibition, on the theme of Cynefin, will go on show for the first time at the West Country Quilt Show in Bristol on November 11-13. Several Cwilt Cymru members will be present during the weekend to welcome visitors and talk about the quilts.

There are images of the quilts in the Cynefin section above – but they look even better in real life so we hope visitors to the show will agree!

City Two: Look around you Judith Barker

City Two: Look around you Judith Barker